Tin công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Bầu bổ sung và ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Bầu bổ sung và ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới

Ngày 26/04/2018, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã thống nhất về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; các tờ trình của HĐQT về phương án chia cổ tức năm 2017, dự kiến năm 2018, niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty... Đại hội đồng cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào mục tiêu HĐQT đưa ra: nâng cao mạnh mẽ tầm vóc, sức mạnh của Công ty với mục tiêu trở thành một trong những Công ty Dược phẩm phát triển mạnh toàn diện, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm từ 10 – 15%.

Thay mặt Ban điều hành, ông Trần Hoàng Dũng đã trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm, Công ty đạt hơn 900 tỷ đồng doanh thu và 41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và hơn 700 cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2017, cổ đông đồng thời ghi nhận sự chắc chắn, uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty.

 

Ông Ngô Trọng Vinh trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên trình bày Tờ trình thông qua tỷ lệ chia cổ tức 2017 và cổ tức dự kiện 2018; Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2018 – 2019 để đầu tư xây dựng nhà máy và bổ sung vốn lưu động; Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Tiên Phong trình bày Tờ trình thông qua việc hợp tác liên doanh khu đất tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tờ trình thông qua việc hợp tác liên doanh ô đất 356 và 358 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tờ trình thông qua chủ trương lập dự án đầu tư Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-EU và các công trình phụ trợ tại Khu công nghiệp.

Các cổ đông đã biểu quyết tán thành về Tờ trình thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Tiên Phong, ông Đỗ Văn Tấn và ông Trần Anh Tuấn là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Nghị quyết đại hội và tán thành các tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi thù lao, đơn vị kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ cao.

Mediplantex