Thông tin y dược

Thông tư 15-2020 TT - BYT : Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Thông tư 15-2020 TT - BYT

 Ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Truy cập link dưới đây: 

https://drive.google.com/file/d/1BgtQG7eU_i5E4wsi5yRWJXbMT85LbwzQ

theo: luatvietnam.vn