Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN MEDIPLANTEX 2019

Ngày 26/04/2019, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đại hội đã thông qua:

-  Kế hoạch kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.

 - Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức 2018 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức 2019.

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019.

-  Tờ trình thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Trung tâm khoa học công nghệ Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

- Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2019 – 2020 để đầu tư xây dựng nhà máy và bổ xung vốn lưu động.

- Tờ trình thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm các thành viên BKS, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020…

 

Ông Trần Hoàng Dũng – Chủ tịch HĐQT -  Tổng Giám đốc công ty lên trình bày nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, năm 2018 vừa qua công ty đạt hơn 700 tỷ đồng doanh thu và gần 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, ban điều hành và hơn 700 cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2018, Các cổ đông cũng hy vọng Mediplantex trong năm tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.  

Bà Đoàn Thị Hồng Thúy – Phó CTHĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT  năm 2019

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – UV. HĐQT , Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức 2018 và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019,  tỷ lệ chia cổ tức 2019; Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019;Tờ trình thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); Tờ trình phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2019 – 2020 để đầu tư xây dựng nhà máy và bổ xung vốn lưu động

 Ông Lê Hồng Trung – UV. HĐQT -Phó tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành;

Ông Nguyễn Tiên Phong – UV. HĐQT -Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Trung tâm khoa học công nghệ Dược và nhà máy ứng dụng sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đồng cổ đông đều lạc quan và tin tưởng vào mục tiêu HĐQT đưa ra: nâng cao mạnh mẽ tầm vóc, sức mạnh của Công ty với mục tiêu trở thành một trong những Công ty Dược phẩm phát triển mạnh toàn diện, tự tin khẳng định chất lượng, thương hiệu công ty tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.