Thông tin y dược

Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2017-2018 theo báo cáo của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến ngày 19/9/2018

Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2017-2018 theo báo cáo của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến ngày 19/9/2018.

KQTT2017_2018_19.09.2018

(https://dav.gov.vn/)