Thông tin y dược

Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (CV số 19963)

Ngày 22/10/2018 Cục Quản lý Dược có Công văn số 19963/QLD-ĐK về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Công văn số 19963/QLD-ĐK

(https://dav.gov.vn/)