Trang chủ > Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex được kiểm toán bới Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HANOI). Báo cáo đã phản ánh tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex

Xem chi tiết tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B5tcy_qIJkQ9Wi1mYTNJREhNb0Z0Q0U3Q2ZJVmxhb0ppTl9z/view

Điện thoại: 0423.6686111
19006043
Ý kiến của bạn về giao diện và tính năng Website Mediplantex mới?
Đẹp mắt, thân thiện người dùng
Chưa trình bày tốt
Bố cục chưa tốt
Cần sửa lại giao diện